Rada społeczna

Zgodnie ustawą o działalności leczniczej w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami musi być powołana i działać rada społeczna w charakterze organu:

1. inicjującego i opiniodawczego dla podmiotu tworzącego podmiot leczniczy,

2. doradczego dla kierownika podmiotu leczniczego.

Do zadań rady społecznej należy:

1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy wniosków i opinii w sprawach:

   a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

   b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności

   c) przyznawania kierownikowi nagród,

   d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

   e) regulaminu organizacyjnego

2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

   a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

   b) kredytów bankowych lub dotacji,

   c) podziału zysku;

3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Skład rady społecznej

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych

Paweł Dziuban - przewodniczący

Helena Klimczak

Dariusz Kopaczka

Jan Noworolski

Maciej Płachta

Agnieszka Sołtys