Deklaracja dostępności


Wersja 02/2020, aktualizacja 07.01.2021

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do www.spgozln.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2014 r.

Data ostatniej aktualizacji: 07.01.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w związku z niezgodnościami lub wyłączeniami wymienionymi poniżej:

 • do niektórych elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • brak jest panelu nawigującego (w formie ikon) dla osób z niepełnosprawnością, częściową funkcjonalność można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej,
 • brak dodatkowych skrótów klawiaturowych dla osób niewidomych,
 • brak tekstu alternatywnego (alt) dla grafiki (które są sukcesywnie uzupełniane),
 • w serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu,
 • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, w takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany kontrastu,
 • możliwość powiększania wielkości liter na stronie,
 • formularz kontaktowy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 7 stycznia 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.spgozln.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Krzysztof Trojan, e-mail: ktrojan@spgozln.pl, telefon: 18 546 11 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, SPGOZ niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, SPGOZ może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy SPGOZ odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. SPGOZ odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Krzysztof Trojan, e-mail: ktrojan@spgozln.pl, telefon: 18 546 11 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Dostępność architektoniczna - dojazd

Budynki w których świadczone są usługi medyczne przez SPGOZ:

 • Łapsze Niżne ul. Długa 169,
 • Frydnam ul. Jana Pawła II 12.

Dostępność parkingu

 • wyznaczone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia

 • wejście na poziomie -1 (parter),
 • schodami na poziomie 0 (1 piętro).

Dostępności korytarzy, schodów i wind

 • komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą osobową. Brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach.

Dostępność toalety

 • toalety dla osób niepełnosprawnych

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.