Rada społeczna


7 listopada 2019

Zgodnie ustawą o działalności leczniczej w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami musi być powołana i działać rada społeczna w charakterze organu:

 • inicjującego i opiniodawczego dla podmiotu tworzącego podmiot leczniczy,
 • doradczego dla kierownika podmiotu leczniczego.

Do zadań rady społecznej należy:

 1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu podmiot leczniczy wniosków i opinii w sprawach:
  • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania kierownikowi nagród,
  • rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  • regulaminu organizacyjnego.
 2. Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku.
 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Skład rady społecznej
Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych

Przewodniczący: Jakub Jamróz - Wójt Gminy
Przedstawiciel Wojewody: Katarzyna Kubasiak
 
Przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy:

Paweł Bogaczyk
Henryk Kałafut
Piotr Miśkowicz
Jan Noworolski
Janina Schlegel
Dorota Wasielak