Programy profilaktyczne


Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych realizuje:

- program profilaktyki gruźlicy

- program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

- program profilaktyki raka szyjki macicy

- program profilaktyki fluorkowej próchnicy zębów dzieci i młodzieży.

- Projekt Kordian

Program profilaktyki nowotworów wątroby


Programy realizowane są w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz programów podatkowych, a także we współpracy z instytucjami służby zdrowia.

 

Program Profilaktyki Gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną, która może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo. Dlatego już dziś sprawdź czy ryzyko zachorowania na nią  Ciebie dotyczy

Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia (mieszkanie, odżywianie, wypoczynek) oraz pracy. Im są one gorsze, tym łatwiej o rozwój choroby. Do zachorowania osoby zarażonej może dojść na skutek osłabienia odporności organizmu, spowodowanej np. niedożywieniem czy bardzo złymi warunkami mieszkaniowymi.

Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu na gruźlicę należą: zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15 mg/dobę oraz szybka utrata masy ciała.

Dla osób szczególnie narażonych na zachorowanie na gruźlicę przygotowany został Program Profilaktyki Gruźlicy.

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeżeli:

jesteś osobą dorosłą i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie gruźlicy, ale miałeś bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę.

Albo

jesteś osobą, u której stwierdzono przynajmniej jeden z następujących czynników ryzyka:

-bezrobocie,

-bezdomność,

-niepełnosprawność,

-obciążenie długotrwałą chorobą,

-uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Programem objęte są osoby, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki.

Cel programu

-zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,

-objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,

-zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę,

-podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną,

-zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Kto i gdzie realizuje program?

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ.

Jak się zgłosić?

Żeby wziąć udział w programie, zgłoś się do pielęgniarki POZ, do której złożyłeś deklarację wyboru.

Co Cię czeka w ramach programu?

Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

W przypadku, jeżeli jesteś osobą z grupy największego ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskasz liczbę punktów > 9) pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety lekarzowi POZ, do którego złożyłeś deklarację oraz wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Jeżeli w wyniku badania ankietowego nie zostaniesz zakwalifikowany do grupy największego ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskasz liczbę punktów < lub = 9) i tym samym dalszej  diagnostyki  lub w wyniku przeprowadzonej przez lekarza POZ oceny stanu Twojego zdrowia nie zostanie rozpoznana gruźlica, ponowne badanie ankietowe będziesz mógł wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar do pielęgniarki POZ

Co przygotować?

Na wizytę wystarczy przynieść dokument tożsamości.

Aby wziąć udział w programie musisz złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyłeś w badaniu ankietowym pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

Jak długo będziesz czekać?

Termin przeprowadzenia ankiety ustala bezpośrednio pielęgniarka POZ, która będzie udzielała świadczenia.

Co zyskasz?

Podniesiesz swoją świadomość na temat gruźlicy, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy największego ryzyka, będziesz miał zapewnioną opiekę lekarską już na wczesnym etapie choroby oraz zwiększoną dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Szczegółowe informacje o programie

Więcej informacji dotyczących gwarantowanych świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000736/O/D20190736.pdf) w części III (str. 17).

 

Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK)

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend

Mimo coraz lepszej diagnostyki i nowocześniejszych metod leczenia umieralność w Polsce z powodu chorób układu krążenia należy do najwyższych w Europie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu i picie alkoholu, stres czy brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do licznych zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania.

Dla osób szczególnie narażonych na choroby układu krążenia został opracowany Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK), który ma na celu podniesienie wiedzy i świadomości pacjentów na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim zmniejszenie o 20% zachorowalności i umieralności Polaków z powodu chorób układu krążenia.

Czy program jest dla Ciebie

Tak, jeżeli:

jesteś osobą w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (w danym roku kalendarzowym) i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz nie korzystałeś w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

Albo

jesteś osobą szczególnie obciążoną czynnikami ryzyka, m.in.:

-masz nadciśnienie tętnicze krwi,

-masz podwyższone stężenie cholesterolu,

-masz nadwagę lub jesteś osobą otyłą,

-palisz papierosy,

-masz więcej niż 35 lat,

-jesteś mężczyzną,

-jesteś obciążony genetycznie.

Cel programu

-obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka,

-zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),

-wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,

-promocja zdrowego stylu życia czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz  aktywności fizycznej.

Kto i gdzie realizuje program?

Program jest realizowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu.

Jak się zgłosić?

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Co Cię czeka w ramach programu?

Lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad i skieruje Cię na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne). Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

-ponownego badania za 5 lat,

-edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,

-pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem,

-skierowania na dalsze leczenie do specjalisty.

Kiedy się zapisać?

Żeby wziąć udział w programie, wystarczy, że zgłosisz taki zamiar swojemu lekarzowi pierwszego kontaktu.

Co przygotować?

Na wizytę weź ze sobą jedynie dokument tożsamości.

Jak długo będziesz czekać?

Termin zostanie wyznaczony w rejestracji zgodnie z dostępnością lekarza pierwszego kontaktu w danej placówce medycznej.

Co zyskasz?

Podniesiesz swoją wiedzę na temat chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, a jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do grupy podwyższonego ryzyka, będziesz miał szansę na wczesne wykrycie choroby i zapewnione skuteczne leczenie specjalistyczne.  

Szczegółowe informacje o programie

Więcej informacji dotyczących gwarantowanych świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia znajdziesz w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000736/O/D20190736.pdf) w części II (str. 5).

 

Profilaktyka raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy to jeden z częstszych nowotworów występujących u kobiet. Na wczesnym etapie jest wyleczalny w ponad 99% przypadków. Niewykryty i nieleczony może prowadzić do śmierci. Dlatego każda kobieta po 25 r. ż. powinna regularnie wykonywać profilaktyczne badania cytologiczne

Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10% nowotworów u kobiet. Rocznie jest wykrywany u ok. 3000 kobiet, a 1700 z nich umiera z jego powodu.

Regularne badania cytologiczne pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym – uleczalnym – stadium choroby. Badania dowodzą, że 1,5- 2% rozmazów cytologicznych jest nieprawidłowych i wymaga dalszej diagnostyki.

Czy program jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli

jesteś kobietą w wieku od 25 do 59 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie miała wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.

Uwaga! Pacjentki leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie mogą zostać objęte badaniami cytologicznymi.

Cel programu

Zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w krajach Unii Europejskiej, zwiększenie wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.

Kto i gdzie realizuje program?

Każda poradnia położniczo-ginekologiczna, która ma podpisaną umowę z NFZ. Wybrane poradnie POZ, które podpisały umowę na świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Program realizowany jest także w naszym ośrodku.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w programie nie musisz mieć skierowania. Wystarczy, że zgłosisz się do ginekologa lub położnej.

Co Cię czeka w ramach programu?

Skorzystasz z bezpłatnej cytologii, wykonanej przez lekarza lub położną posiadającą odpowiedni certyfikat nadany przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Jeśli Twój wynik będzie prawidłowy, lekarz ginekolog zaleci Ci ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub – w uzasadnionych przypadkach (w szczególności, jeżeli jesteś zakażona wirusem HIV, przyjmujesz leki immunosupresyjne lub jesteś zakażona HPV – typem wysokiego ryzyka) – po upływie 12 miesięcy.

W przypadku, gdy w badaniu zostaną stwierdzone zmiany o charakterze dysplastycznym, lekarz ginekolog skieruje Cię na dalszą diagnostykę – badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Jeżeli te badania nic nie wykażą, lekarz poinformuje Cię o terminie kolejnego badania cytologicznego – za 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 1 roku.

Jeżeli rozpoznano u Ciebie raka szyjki macicy lub inne schorzenie, zostaniesz skierowana (poza programem) do leczenia specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych/szpitalnych lub na dalszą diagnostykę do placówek posiadających umowę z NFZ.

Kiedy się zapisać?

Warto zgłosić się jak najszybciej. Tylko wczesna diagnostyka pozwala na wykrycie zmian na początkowym etapie i podjęcie skutecznego leczenia.  

Co przygotować?

Na wizytę weź ze sobą dokument tożsamości.

Pamiętaj, że na badanie:

- nie należy zgłaszać się w czasie krwawienia miesiączkowego,

-najlepiej zgłosić się nie wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki,

-co najmniej 4 dni przed pobraniem wymazu cytologicznego nie należy stosować żadnych leków dopochwowych,

-od ostatniego badania ginekologicznego / USG przezpochwowego powinien upłynąć co najmniej 1 dzień.

Jak długo będziesz czekać?

Termin wizyty ustali placówka, do której się zgłosisz.

Co zyskasz?

Zdobędziesz niezbędną wiedzę dotyczącą profilaktyki raka szyjki macicy, która pozwoli Ci świadomie kontrolować swoje zdrowie. Poddając się regularnym badaniom, będziesz miała szansę na wczesne wykrycie zmian i podjęcie skutecznego leczenia.

Szczegółowe informacje o programie

Więcej informacji dotyczących Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy znajdziesz w serwisie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-profilaktyki-raka-szyjki-macicy-cytologia-1

Profilaktyka fluorkowa próchnicy zębów dzieci i młodzieży

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Sekcji Stomatologii  Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej próchnicy zębów dzieci i młodzieży.

Najważniejszymi czynnikami zapobiegającymi chorobie próchnicowej są:

-prawidłowe odżywianie;

-dbałość o higienę jamy ustnej;

-stosowanie środków profilaktycznych, w tym zawierających związki fluoru.