Główny księgowy

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łapszach Niżnych
ogłasza nabór na wolne stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Kandydat na stanowisko głównego księgowego powinien spełnić wszystkie poniższe wymagania:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • wykształcenie (jeden z poniższych)
  1. mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4. certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz finansowych, analizy statystycznych, tworzenia prognoz finansowych,
 • biegła obsługa programów Microsoft Office, programów finansowo-księgowych,
 • znajomość obsługi bankowości elektronicznej
 • dobra znajomość specyfiki działalności podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, w tym: ustawy o działalności leczniczej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

PREDYSPOZYCJE OSOBOWE

komunikatywność, umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołu, dyspozycyjność, odpowiedzialność i sumienność, bezkonfliktowość, samodzielność, wysoka kultura osobista.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • prowadzenie rachunkowości SPGOZ w Łapszach Niżnych, w tym: organizowanie i prowadzenie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń,
 • prowadzenie rozliczeń z US, ZUS, UG,
 • sprawozdawczość do GUS,
 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów koniecznych do prowadzenia rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych, kwartalnych, bilansu, rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie projektu planu finansowego, projektów wewnętrznej dokumentacji księgowo – finansowej (polityka rachunkowości, plan kont, instrukcje księgowe),
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • współpraca z kontrahentami,
 • wykonywanie dyspozycji przelewów,
 • prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczenia z NFZ.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • Życiorys zawodowy (CV)
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie
 • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje oraz doświadczenie
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Wypełniona Klauzula Informacyjna RODO dla kandydata do pracy w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w rejestracji SPGOZ w Łapszach Niżnych lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych, ul. Długa 169, 34-442 Łapsze Niżne, lub na adres mailowy: ajasinska@spgozln.pl.

Z adnotacją „Nabór na stanowisko Główny Księgowy”, do dnia 10 maja 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, przesunięcia terminu składania ofert lub odwołania naboru. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie rekrutacji.

CO OFERUJEMY

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów,
 • zgrany zespół, miłą atmosferę pracy,
 • szerokie możliwości szkoleń i doskonalenia,
 • dużą samodzielność w działaniu.

WYMIER CZASU PRACY: pełny etat (lub do ustalenia)

Miejsce wykonywania pracy: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych ul. Długa 169, 34-442 Łapsze Niżne

                                                                                                  Kierownik SPGOZ

                                                                                                 mgr Antonina Jasińska